Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010

Pozn. Od verze Excelu 2007 jsou klasické panely nástrojů skryty. Jejich nástroje mohou být již přesměrovány jinam, jsou zmrazeny (ID 4177), nesou jiný název (ID 31276), špatně fungují (ID 1032) nebo nejsou na Pásu karet obsaženy (ID 2915).

Prvek ID Prvek ID Prvek ID
&Soubor 30002 Nov&ý… 18
&Soubor 30002 Otevř&ít… 23
&Soubor 30002 Zav&řít 106
&Soubor 30002 &Uložit 3
&Soubor 30002 Uložit j&ako… 748
&Soubor 30002 Jedna webová stránka (*.mht) 3823
&Soubor 30002 Uložit p&racovní prostor… 846
&Soubor 30002 Hle&dání souborů… 5905
&Soubor 30002 O&právnění… 7994
&Soubor 30002 Oprá&vnění 31308 &Neomezený přístup 7990
&Soubor 30002 Oprá&vnění 31308 &Omezený přístup 7991
&Soubor 30002 Oprá&vnění 31308 Sp&ravovat pověření 10014
&Soubor 30002 &Rezervovat 6127
&Soubor 30002 &Vrátit se změnami… 6128
&Soubor 30002 &Historie verzí… 7799
&Soubor 30002 Náhled &webové stránky 3655
&Soubor 30002 V&zhled stránky… 247
&Soubor 30002 O&blast tisku 30255 &Nastavit oblast tisku 364
&Soubor 30002 O&blast tisku 30255 &Vymazat oblast tisku 1584
&Soubor 30002 N&áhled 109
&Soubor 30002 &Tisk… 4
&Soubor 30002 Odes&lat 30095 Příje&mce pošty 3738
&Soubor 30002 Odes&lat 30095 Pů&vodní odesílatel… 6139
&Soubor 30002 Odes&lat 30095 Příjem&ce pošty (na revizi)… 5958
&Soubor 30002 Odes&lat 30095 Příjemce p&ošty (jako příloha)… 2188
&Soubor 30002 Odes&lat 30095 Složka &Exchange… 938
&Soubor 30002 Odes&lat 30095 Účast&ník schůzky v režimu online 3728
&Soubor 30002 Odes&lat 30095 Příjemce prostřednictvím internetové fa&xové služby… 7392
&Soubor 30002 Vlastnost&i 750
&Soubor 30002 Sem bude doplněn název posledního soubo&ru 12547
&Soubor 30002 Sem bude doplněn název posledního soubo&ru 831
&Soubor 30002 Odhlási&t se od služby 5950
&Soubor 30002 Ukončit aplikaci E&xcel 752
Úpr&avy 30003 &Zpět: Přiřadit makro 128
Úpr&avy 30003 &Opakovat: Nový 37
Úpr&avy 30003 &Vyjmout 21
Úpr&avy 30003 &Kopírovat 19
Úpr&avy 30003 S&chránka systému Office… 809
Úpr&avy 30003 V&ložit 22
Úpr&avy 30003 Vložit jinak&… 755
Úpr&avy 30003 Vložit jako hypertextový o&dkaz 2787
Úpr&avy 30003 Vypln&it 30020 Dol&ů 372
Úpr&avy 30003 Vypln&it 30020 Do&prava 371
Úpr&avy 30003 Vypln&it 30020 &Nahoru 867
Úpr&avy 30003 Vypln&it 30020 Do&leva 868
Úpr&avy 30003 Vypln&it 30020 &Jiný list… 869
Úpr&avy 30003 Vypln&it 30020 Ř&ady… 870
Úpr&avy 30003 Vypln&it 30020 Zarovnat do &bloku 871
Úpr&avy 30003 Vy&mazat 30021 V&še 1964
Úpr&avy 30003 Vy&mazat 30021 &Formáty 872
Úpr&avy 30003 Vy&mazat 30021 O&bsah 873
Úpr&avy 30003 Vy&mazat 30021 &Komentáře 874
Úpr&avy 30003 Vy&mazat 30021 &Hypertextové odkazy 2955
Úpr&avy 30003 Vy&mazat 30021 &Odebrat hypertextové odkazy 16486
Úpr&avy 30003 Od&stranit… 478
Úpr&avy 30003 Odstr&anit list 847
Úpr&avy 30003 Pře&sunout nebo zkopírovat list… 848
Úpr&avy 30003 &Najít… 1849
Úpr&avy 30003 Na&hradit… 313
Úpr&avy 30003 Př&ejít na… 757
Úpr&avy 30003 P&ropojení… 759
Úpr&avy 30003 O&bjekt 961
Úpr&avy 30003 &Objekt 30019 &<sloveso> 1965
Úpr&avy 30003 &Objekt 30019 &Převést… 1967
&Zobrazit 30004 Nor&málně 723
&Zobrazit 30004 &Zobrazit konce stránek 724
&Zobrazit 30004 &Podokno úloh 5746
&Zobrazit 30004 Panely nástro&jů 30045 Standardní 761
&Zobrazit 30004 Panely nástro&jů 30045 Formát 761
&Zobrazit 30004 Panely nástro&jů 30045 Aktualizovat 761
&Zobrazit 30004 Panely nástro&jů 30045 Externí data 761
&Zobrazit 30004 Panely nástro&jů 30045 Formuláře 761
&Zobrazit 30004 Panely nástro&jů 30045 Graf 761
&Zobrazit 30004 Panely nástro&jů 30045 Kontingenční tabulka 761
&Zobrazit 30004 Panely nástro&jů 30045 Kreslení 761
&Zobrazit 30004 Panely nástro&jů 30045 Obrázek 761
&Zobrazit 30004 Panely nástro&jů 30045 Ohraničení 761
&Zobrazit 30004 Panely nástro&jů 30045 Ovládací prvky 761
&Zobrazit 30004 Panely nástro&jů 30045 Revize 761
&Zobrazit 30004 Panely nástro&jů 30045 Seznam 761
&Zobrazit 30004 Panely nástro&jů 30045 Text na řeč 761
&Zobrazit 30004 Panely nástro&jů 30045 Visual Basic 761
&Zobrazit 30004 Panely nástro&jů 30045 Web 761
&Zobrazit 30004 Panely nástro&jů 30045 WordArt 761
&Zobrazit 30004 Panely nástro&jů 30045 Zámek 761
&Zobrazit 30004 Panely nástro&jů 30045 Závislosti vzorců 761
&Zobrazit 30004 Řádek &vzorců 849
&Zobrazit 30004 Stavový řáde&k 850
&Zobrazit 30004 &Záhlaví a zápatí… 762
&Zobrazit 30004 &Komentáře 1594
&Zobrazit 30004 Vlastní zo&brazení… 950
&Zobrazit 30004 &Celá obrazovka 178
&Zobrazit 30004 Lup&a… 925
Vlož&it 30005 Vložit buň&ky… 295
Vlož&it 30005 Řáde&k 296
Vlož&it 30005 &Sloupec 297
Vlož&it 30005 &List 852
Vlož&it 30005 &Graf… 1957
Vlož&it 30005 Sym&bol… 308
Vlož&it 30005 K&onec stránky 509
Vlož&it 30005 Obnovit všechny &konce stránky 1585
Vlož&it 30005 &Funkce… 385
Vlož&it 30005 &Název 30023 &Definovat… 878
Vlož&it 30005 &Název 30023 &Vložit… 879
Vlož&it 30005 &Název 30023 &Vytvořit… 880
Vlož&it 30005 &Název 30023 &Použít… 881
Vlož&it 30005 N&ový komentář 1589
Vlož&it 30005 &Rukopisné poznámky 9071
Vlož&it 30005 Ob&rázek 30180 &Klipart… 682
Vlož&it 30005 Ob&rázek 30180 Z&e souboru… 2619
Vlož&it 30005 Ob&rázek 30180 Ze &skeneru nebo fotoaparátu… 1764
Vlož&it 30005 Ob&rázek 30180 &Kreslení a psaní rukou 9405
Vlož&it 30005 Ob&rázek 30180 &Automatické obrazce 2630
Vlož&it 30005 Ob&rázek 30180 &WordArt… 1031
Vlož&it 30005 Ob&rázek 30180 &Organizační diagram 702
Vlož&it 30005 &Diagram… 1032
Vlož&it 30005 &Objekt… 546
Vlož&it 30005 Hypertextov&ý odkaz… 1576
&Formát 30006 &Buňky… 855
&Formát 30006 Řá&dek 30024 &Výška… 541
&Formát 30006 Řá&dek 30024 &Přizpůsobit 882
&Formát 30006 Řá&dek 30024 Skrý&t 883
&Formát 30006 Řá&dek 30024 Zobr&azit 884
&Formát 30006 Sl&oupec 30025 Šíř&ka… 542
&Formát 30006 Sl&oupec 30025 &Přizpůsobit 885
&Formát 30006 Sl&oupec 30025 &Skrýt 886
&Formát 30006 Sl&oupec 30025 &Zobrazit 887
&Formát 30006 Sl&oupec 30025 &Standardní šířka… 888
&Formát 30006 &List 30026 &Přejmenovat 889
&Formát 30006 &List 30026 S&krýt 890
&Formát 30006 &List 30026 Zo&brazit… 891
&Formát 30006 &List 30026 P&ozadí… 952
&Formát 30006 &List 30026 &Barva karty… 5747
&Formát 30006 &Automatický formát… 786
&Formát 30006 &Podmíněné formátování… 3058
&Formát 30006 &Styl… 254
&Formát 30006 &Fonetický přepis 30136 &Upravit fonetiku 1611
&Formát 30006 &Fonetický přepis 30136 &Nastavení fonetiky… 1613
&Formát 30006 &Fonetický přepis 30136 &Zobrazit pole fonetiky 1614
&Nástroje 30007 Pravopi&s… 2
&Nástroje 30007 Zdroje in&formací… 7343
&Nástroje 30007 &Kontrola chyb… 6122
&Nástroje 30007 Zobrazi&t panel nástrojů Text na řeč 7011
&Nástroje 30007 Sdílený pra&covní prostor… 7710
&Nástroje 30007 Sdíle&t sešit… 2040
&Nástroje 30007 S&ledování změn 30138 &Zvýraznit změny… 2042
&Nástroje 30007 S&ledování změn 30138 &Přijmout či odmítnout změny… 305
&Nástroje 30007 P&orovnat a sloučit sešity… 2044
&Nástroje 30007 Záme&k 30029 Zamknout &list… 893
&Nástroje 30007 Záme&k 30029 &Povolit uživatelům úpravy oblastí… 6997
&Nástroje 30007 Záme&k 30029 Zamknout &sešit… 894
&Nástroje 30007 Záme&k 30029 Za&mknout a sdílet sešit… 3059
&Nástroje 30007 &Spolupráce online 30468 &Zahájit schůzku 3727
&Nástroje 30007 &Spolupráce online 30468 &Naplánovat schůzku… 4179
&Nástroje 30007 &Spolupráce online 30468 &Diskuse na webu 4177
&Nástroje 30007 &Spolupráce online 30468 &Ukončit revizi… 6141
&Nástroje 30007 &Hledání řešení… 856
&Nástroje 30007 Scé&náře… 857
&Nástroje 30007 Zá&vislosti vzorců 30028 &Předchůdci 486
&Nástroje 30007 Zá&vislosti vzorců 30028 &Následníci 451
&Nástroje 30007 Zá&vislosti vzorců 30028 Najít &chybu 463
&Nástroje 30007 Zá&vislosti vzorců 30028 Odebrat &všechny šipky 453
&Nástroje 30007 Zá&vislosti vzorců 30028 &Vyhodnocení vzorce 5687
&Nástroje 30007 Zá&vislosti vzorců 30028 Zobrazit okno kukátk&a 5686
&Nástroje 30007 Zá&vislosti vzorců 30028 &Režim závislostí vzorců 6059
&Nástroje 30007 Zá&vislosti vzorců 30028 &Zobrazit panel nástrojů Závislosti vzorců 892
&Nástroje 30007 M&akro 30017 &Makra… 186
&Nástroje 30007 M&akro 30017 &Záznam nového makra… 184
&Nástroje 30007 M&akro 30017 Zabezpeče&ní… 3627
&Nástroje 30007 M&akro 30017 &Visual Basic Editor 1695
&Nástroje 30007 Doplň&ky… 943
&Nástroje 30007 Možnosti automat&ických oprav… 793
&Nástroje 30007 &Vlastní… 797
&Nástroje 30007 &Možnosti… 522
&Data 30011 S&eřadit… 928
&Data 30011 Filt&r 30031 Aut&omatický filtr 899
&Data 30011 Filt&r 30031 &Zobrazit vše 900
&Data 30011 Filt&r 30031 &Rozšířený filtr… 901
&Data 30011 &Formulář… 860
&Data 30011 So&uhrny… 861
&Data 30011 &Ověření… 2034
&Data 30011 &Tabulka… 862
&Data 30011 Text do slou&pců… 806
&Data 30011 Slouč&it… 863
&Data 30011 Skupi&na a přehled 30032 &Skrýt podrobnosti 464
&Data 30011 Skupi&na a přehled 30032 &Zobrazit podrobnosti 462
&Data 30011 Skupi&na a přehled 30032 S&eskupit… 3159
&Data 30011 Skupi&na a přehled 30032 &Oddělit… 3160
&Data 30011 Skupi&na a přehled 30032 &Automatický přehled 904
&Data 30011 Skupi&na a přehled 30032 &Vymazat přehled 905
&Data 30011 Skupi&na a přehled 30032 &Nastavení… 906
&Data 30011 &Průvodce kontingenční tabulkou a grafem 2915
&Data 30011 &Importovat externí data 30101 &Importovat data… 6262
&Data 30011 &Importovat externí data 30101 Nový &webový dotaz… 3829
&Data 30011 &Importovat externí data 30101 &Nový databázový dotaz… 2054
&Data 30011 &Importovat externí data 30101 &Upravit dotaz… 1950
&Data 30011 &Importovat externí data 30101 &Vlastnosti rozsahu dat… 1951
&Data 30011 &Importovat externí data 30101 Para&metry… 537
&Data 30011 Se&znam 31276 &Vytvořit tabulku… 7193
&Data 30011 Se&znam 31276 &Změnit velikost tabulky… 7765
&Data 30011 Se&znam 31276 Řá&dek souhrnů 7372
&Data 30011 Se&znam 31276 &Převést na rozsah 7375
&Data 30011 Se&znam 31276 Pu&blikovat tabulku… 7684
&Data 30011 Se&znam 31276 Zobrazit &seznam na serveru 7763
&Data 30011 Se&znam 31276 &Odpojit seznam 7683
&Data 30011 Se&znam 31276 &Synchronizovat seznam 7761
&Data 30011 Se&znam 31276 &Zahodit změny a aktualizovat 7762
&Data 30011 &XML 31268 &Import… 7433
&Data 30011 &XML 31268 &Export… 7432
&Data 30011 &XML 31268 &Aktualizovat data XML 7812
&Data 30011 &XML 31268 Zdroj &XML… 7693
&Data 30011 &XML 31268 &Vlastnosti mapování XML… 7813
&Data 30011 &XML 31268 Ro&zšiřující balíky XML… 7784
&Data 30011 &Obnovit 459
&Okno 30009 Nové o&kno 303
&Okno 30009 Uspořá&dat… 298
&Okno 30009 &Porovnat vedle sebe… 7698
&Okno 30009 &Skrýt 865
&Okno 30009 &Zobrazit… 866
&Okno 30009 &Rozdělit 302
&Okno 30009 &Ukotvit příčky 443
&Okno 30009 &Window Name Goes Here 830
&Okno 30009 &Window Name Goes Here 830
&Okno 30009 &Window Name Goes Here 830
&Okno 30009 &Window Name Goes Here 830
&Okno 30009 &Window Name Goes Here 830
&Okno 30009 &Window Name Goes Here 830
&Okno 30009 &Window Name Goes Here 830
Nápo&věda 30010 Nápově&da pro Microsoft Excel 984
Nápo&věda 30010 &Skrýt pomocníka 1004
Nápo&věda 30010 &Office.com 3775
Nápo&věda 30010 &Kontakt 7903
Nápo&věda 30010 Nápověda pro &Lotus 1-2-3… 936
Nápo&věda 30010 &Vyhledat aktualizace 9340
Nápo&věda 30010 Ro&zpoznat a opravit… 3774
Nápo&věda 30010 &Aktivovat produkt… 5933
Nápo&věda 30010 Možnosti ochrany oso&bních údajů… 7714
Nápo&věda 30010 &O aplikaci Microsoft Excel 927